Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet

Bemutatkozás

Az egyre több tudományterület szoros együttműködését igénylő kutatás és oktatás további integrálása eredményeként 2007. január 1-jén megalakult a Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Nagy János egyetemi tanár vezetésével. Az Intézet a korábban önállóan működő Földhasznosítási, illetve Géptani Tanszékeket foglalja magában, valamint az újonnan létrejött Terület- és Régiófejlesztési Tanszéket.

Az Intézet egyik részét alkotó Földhasznosítási Tanszéken belül a földműveléstan oktatásának történeti előzményei az 1868 októberében Debrecen–Pallagon megnyílt Országos Felsőbb GazdaságiTanintézetig nyúlnak vissza. A Talajismeret és rétműveléstantárgyat olyan kiemelkedő személyiségek oktatták, mint Deininger Imre, valamint Kerpely Kálmán, aki a nedvességmegőrző talajművelési módszerek első hazai kidolgozója (1910), a gazdálkodás megújításának szószólója volt. A többször is nevet változtató intézetben a földműveléstan mindig is az oktatott tárgyak között szerepelt. Előadásokat olyan neves előadók tartották, mint Hauser János, Soltész Sándor, Dezső György, id. Manninger Gusztáv Adolf.

A nyolcvanas–kilencvenes években a földműveléstani csoportot Dezső János, Nagy János, Huzsvai László és meghívott előadóként Nyiri László alkotta. Újabb jelentős változást hozott 1998. Ekkor alakult meg Nagy János vezetésével az MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport, amely – az MTA Regionális Kutató Központjával és annak debreceni osztályával (vezetőjeBaranyi Béla tudományos tanácsadó) való példaértékűegyüttműködése eredményeként – az észak-alföldi régió területfejlesztési központjává vált. A kutatócsoport előhírnökét jelentette azönálló tanszék létrejöttének.

Az egyetemi integráció keretében tervezési, gazdálkodási egységként 2000-ben alakult a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma, és ekkor nyílt lehetőség a Növénytermesztéstani Tanszékkelvaló szoros együttműködés mellett az önálló Földműveléstani Tanszék megalapítására. A tanszék három önálló szakterület köré szerveződött, melyek mind a mai napig megmaradtak.Az első: a hagyományos földművelés, ezen belül is kiemelt területként szerepel a talajművelés és talajvédelem, a második: a kvantitatív agroökológia és ennek modellezése, a harmadik a területfejlesztés.

Az Agrár-Műszaki Tanszék 2006-ban jött létre. A gépesítési ismeretek oktatása a felsőfokú tanintézet megalakulásakor fontos hangsúlyt kapott. Már 1868-tól alapstúdiumként általános géptant, szakstúdiumként gazdasági gép- és eszköztant és segédtudományként gazdasági építészetet oktattak. 1869-ben gépkiállítást, kaszálási és aratási versenyt rendeztek.

1870-től az öt tanszék egyike a technika tanszék volt. 1871-ben a tangazdaságban gépkísérleti állomást hoztak létre. A tanszék nemzetközileg is elismert személyisége volt ifj. Sporzon Pál, aki az 1900-as Párizsi Nemzetközi Kiállításon fűkasza fejlesztéséért aranyérmet kapott. A tanszék további kiemelkedő egyénisége volt Göllner János és Erdei János.

1953-ban a Műszaki Tanszék keretében indult meg újra a gépesítés oktatása. A tanszék emellett oktatta a matematika, fizika, kultúrtechnika, építészet tárgyakat is. 1959-ben jött létre
a Géptani Tanszék, amely azonban még ellátta a kultúrtechnika körébe tartozó tárgyak oktatását is.A tanszék végleges szervezeti kialakulása 1966-ban következett be, amikor a kultúrtechnika tárgyak kiváltak a Géptani Tanszék oktatásából és önálló Kultúrtechnikai Tanszék létesült. 1999-től a Géptani Tanszék keretébe került a fizika és az agrometeorológia tárgyak oktatása és az Agrometeorológiai obszervatórium.

A Terület- és Régiófejlesztési Tanszék 2010-ben alakult Baranyi Béla egyetemi tanár irányításával, azzal a céllal, hogy a leendő mérnökök megismerjék az európai és magyar mezőgazdaság fejlődéstörténetét, és tájékozottak legyenek az általános európai integrációs folyamatok múltjáról és jelenéről, valamint az európai uniós támogatási (strukturális) politikáról, különös tekintettel a Közös Agrárpolitika (KAP) alapelveire és hazai gyakorlatára.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 04. 08:26