Kiválóságaink

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar kiválóságai az agrártudomány területén, annak valamely szakterületén kimagasló eredményeket elért, köztiszteletben álló aktív, illetve nyugdíjba vonult tudósok, valamint azok a szakemberek, akik nagymértékben hozzájárultak a Kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez. Kiválóságaink továbbá a Kar olyan dolgozói, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik.

 • MTA doktorok: Az MTA Doktora cím megszerzésével kapcsolatos szabályokat a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Doktori Szabályzata tartalmazza. A cím odaítélésének speciális követelményeit az egyes tudományágakra kialakított elvek határozzák meg.
 • Professor Emeritus: A Debreceni Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozhat hazai és nemzetközi tekintetben is kiemelkedő oktatói-kutatói munkássággal rendelkező egyetemi tanárnak, akinek nyugdíjazására tekintettel jogviszonya megszűnt és aki pályája során
  • kiemelkedő részt vállalt az általa oktatott tárgy(ak) tartalmi fejlesztésében, melyet tankönyv(ek), szakkönyv(ek) és egyetemi jegyzet(ek) is igazolnak,
  • szakterületén nemzetközileg is elismert tudományos és tudományszervező munkát végzett, tudományos publikációs tevékenysége gazdag, amit monográfiák, könyvek, tanulmányok, sikeres tudományos pályázatok igazolnak,
  • mind az oktatásban, mind a kutatásban iskolateremtő tevékenységet fejtett ki,
  • elismerésre méltó eredményt ért el az oktatói-kutatói utánpótlás nevelésében,
  • hazai és nemzetközi elismertségét szakmai és állami kitüntetések, külföldi egyetemektől kapott elismerések (tiszteletbeli doktori cím, vendégprofesszori meghívás stb.),
  • szakmai szervezetekben betöltött tisztségei tanúsítják,
  • életpályája során közmegbecsülést szerzett,
  • vezetőként hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez,
  • egyetemi tanárként, habilitált főiskolai tanárként dolgozott és legalább 5 évet a Debreceni Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményénél teljesített,
  • vállalja a vele kötendő külön megállapodásban meghatározott kötelezettségek teljesítését.

A cím használata határozatlan időre illeti meg a jogosultat.

 • Honoris causa: Az egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi elismertségű tudományos munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet kiérdemelni.
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 02. 13:28