Kutatási tevékenység- Agrokémiai és Talajtani Intézet

Talajtani Tanszéki csoport

 • Dr. Kátai János
  • Összefüggések vizsgálata a talaj fizikai, kémiai tulajdonságai, valamint a mikrobák mennyisége és aktivitása között. Az agrotechnikai tényezők, így a műtrágyázás, öntözés, talajjavítás, vetésváltás, herbicidek hatásának tanulmányozása a talajban élő mikroorganizmusok mennyiségi előfordulására és aktivitására. Mikroorganizmusok szerepe a herbicidek lebontásában. Új molekuláris genetikai módszerek alkalmazási lehetőségei a talajbiológiai aktivitás mérésében.
 • Dr. Csubák Mária
  • A savanyú talajok és talajoldatok vizsgálata (kémiai jellemzők, sav-bázis pufferképesség, savanyodás kinetika, javítóanyag-szükséglet számítások). A természetes szerves savak és fémkomplexeik tulajdonságainak, stabilitási viszonyainak és talajban betöltött szerepének vizsgálata, ezek környezetvédelmi hatásai. Talajkolloidokon lejátszódó adszorpciós illetve ioncsere folyamatok modellezése.
 • Zsuposné dr. Oláh Ágnes
  • A különböző talajtípusokon végzett talajjavítás hatása a talajbiológiai aktivitásra. Eltérő művelési módok talajbiológiai hatásainak mérése és értékelése szabadföldi tartamkísérletben.
 • Dr. Sándor Zsolt
  • Különböző herbicidek hatásainak vizsgálata a talaj biológiai aktivitására kukorica növénykultúrában.
 • Dr. Tállai Magdolna
  • Különböző perspektivikus talajjavító agyagok alkalmazásának talajbiológia hatásai eltérő talajtípusokon.

Kémia Tanszéki csoport

 • Dr. Loch Jakab
  • A racionális tápanyag-gazdálkodást elősegítő talajvizsgálati módszerek alkalmazása a Nyírség homoktalajain.
  • A talaj N-háztartásának tanulmányozása trágyázási tartamkísérletben öntözött és nem öntözött feltételek között.
  • Növekvő N-, P-, K-adagok, változó N-, P-, K-arányok hatása a búza és kukorica makro- és mikroelem-forgalmára öntözött és nem öntözött feltételek között.
  • A P- és K-adszorpció és -deszorpció tanulmányozása tartamkísérletek talajmintáiban.
  • Optimális K-, Ca- és Mg-adagok meghatározása, savanyú Mg-szegény homoktalajokon.
  • A talaj-tápanyagvizsgálati módszerek továbbfejlesztése. A 0,01 M kalcium-klorid oldat multielemes kivonószerként való használhatóságának tesztelése.
  • Káliumformák és kiegészítő magnéziumtrágyázás hatása az egres termésmennyiségére és minőségi paramétereire.
 • Dr. Vágó Imre
  • Toxikus elemek (Cr és Ni) hatásának tanulmányozása különböző növénytáplálási feltételek között.
  • A téli alma bór-, magnézium- és kalcium-permetező tápanyag-ellátásának hatása a termés mennyiségére és minőségére.
  • Nitrogén-ellátás, nikkel-terhelés és meszezés hatása az angol perje termésére tenyészedény-kísérletben.
  • Szennyvíziszap-tartalmú és iszapmentes komposztok tápanyag-szolgáltató képességének vizsgálata tenyészedény-kísérletekben.
  • Biogáz gyártás fermentációs maradékának hatása a talaj kémiai és mikrobiológiai tulajdonságaira, továbbá a termés mennyiségére és minőségére.
  • A növények alternatív tápanyag-ellátásának aktuális kérdései.
  • A talaj-növény rendszer szén- és nitrogénforgalmának vizsgálata, összefüggés a talajok mikrobiológiai paramétereivel.
 • Balláné Dr. Kovács Andrea
  • Az ionkromatográfia alkalmazása talaj- és növénykivonatok anion összetételének vizsgálatára
  • Tápelemfelvételi és forgalmi vizsgálatok tenyészedény-kísérletekben, különös tekintettel a növények kéntáplálására.
  • Különböző összetételű baktériumtrágyák növénytáplálást befolyásoló hatásainak vizsgálata talaj-növény rendszerben.
  • Alternatív tápanyagforrások (komposzt, istállótrágya) hatásainak vizsgálata eltérő növényfajok növekedésére, tápanyagfelvételére, a különböző típusú talajok tápanyagszolgáltató képességének változására.
 • Dr. Kincses Sándorné
  • Az NPK trágyázás hatása az őszi búza és kukorica tápelem-felvételének dinamikájára, öntözött és nem öntözött viszonyok között.
  • Különböző trágyázási módok (mű-, szerves-, baktériumtrágyák) hatása gabonafélék és zöldségek termésmennyiségére és minőségére (makro- és mikroelemek, nitrát-ion és antioxidánsok mennyisége), a különböző típusú talajok tápanyag tartalmára, tápanyag-szolgáltató képességére.
  • A bio- és integrált termesztésből származó élelmi nyersanyagok beltartalmi értékeinek változása tárolás, feldolgozás során.
 • Erdeiné Dr. Kremper Rita
  • A különböző talaj kivonószerek összehasonlító vizsgálata mikroelemekre.
  • Zn trágyaszerek hatásának vizsgálata a termés nagyságára és a növényi elemtartalomra tenyészedényes és szabadföldi körülmények között.
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31