Agrokémiai és Talajtani Intézet

 

1953-1964. A Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Debreceni Osztályán beindult oktatásban a Talajtani - Kémiai Tanszék keretében folyt a talajtan oktatása, a tanszék vezetője Dr. Szelényi Ferenc egyetemi tanár volt.


1964-ben
a Talajtani - Kémiai Tanszék kettévált Talajtani Tanszék ill. Kémiai Tanszék-re. A Talajtani Tanszék vezetését továbbra is Dr. Szelényi Ferenc látta el, a talajtan és a mikrobiológia tantárgyak oktatásában Martin Béla és Dr. Helmeczi Balázs is részt vettek.

 

1966-1970. A tanszék neve a tanszékvezető kérésére Talajtani és Mikrobiológiai Tanszékre változott 1966-ban. A talajtant Dr. Szelényi Ferenc és Martin Béla, a mikrobiológiát Dr. Helmeczi Balázs oktatta.

 

1970-től egyetemi szinten folyik az oktatás az intézményben. 1978-ban a tanszék a Növénytermesztési és Ökológiai Intézethez kapcsolódott, de tanszéki önállóságát továbbra is megtartotta. A tanszéken oktatott tantárgyak az alábbiak: talajtan - talajkémia, talajfizika, talajjavítás, talajvédelem, talajföldrajz, talajszennyezés, talajbiológia, talajtermékenység, talajökológia-, továbbá mezőgazdasági mikrobiológia - élelmiszeripari mikrobiológia, takarmányozási mikrobiológia -, és hidrobiológia. A tanszék vezetését 1972-1993 között Dr. Helmeczi Balázs egyetemi tanár látta el, őt követte Dr. Filep György egyetemi tanár 1993-1997 között, majd 1997-től Dr. Kátai János.

 

2000. január 1. A Talajtani és Mikrobiológiai Tanszék a Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar keretén belül funkcionál. A tanszék oktatói egyetemi, kiegészítő, posztgraduális, főiskolai és Ph.D képzésben végeznek oktató munkát. Az oktatás célja az alap és alapozó tantárgyak keretében a talajtan, a mikrobiológia és a hidrobiológia diszciplinákhoz kapcsolódó ismeretek nyújtása, ezzel biztos alapot szolgáltatva a szakmai tantárgyak oktatásához és a hallgatók természettudományos szemléletének kialakításához.


2003 május 1-töl különvált a Talajtani Tanszék melynek vezetője Dr. Kátai János és a Mezőgazdasági Mikrobiológiai Tanszék.

A Mezőgazdasági Kémiai Tanszék 1964-ben vált önállóvá. A tanszék vezetését Dr Vecsey Tibor látta el, a Szerves és Biokémia tárgy előadója volt. A tanszék oktatómunkájában Dr. Loch Jakab (Agrokémia és növényvédelmi kémia), Dr. Mirkó Lajos (Általános és szervetlen kémia) és Dr. Tóth Gyula (Mezőgazdasági termékek feldolgozása) vettek részt.

 

1978-1998 között a tanszéket Dr. Loch Jakab vezette, aki továbbra is az Agrokémia előadója volt. A Növényvédelmi kémiát Dr. Jászberényi István vette át. A Szerves és biokémia oktatása előbb Dr. Tóth Gyula, majd Dr. Kiss Szendille feladata volt. Az Általános és szervetlen kémia előadója Dr. Vágó Imre lett.

 

1998-2006 között a tanszéket Dr. Kiss Szendille vezette, aki a Szerves és biokémia, az Agrokémia és növényvédelmi kémia valamint az Élelmiszerkémia előadója volt. Dr. Vágó Imre az Általános és szervetlen kémia mellett a Környezeti kémia tárgyfelelőse lett.

 

Agrokémiai és Talajtani Tanszék 2006. augusztus 1.-től funkcionál, azóta Intézetként működünk. Az Intézetben két munkacsoport dolgozik, az Agrokémiai, illetve a Talajtani Munkacsoport, az oktatók az agrokémia és a talajtan diszciplínákhoz tartozó tantárgyak oktatásában vesznek részt az oktatás minden szintjén. A két Munkacsoport oktatási tevékenységét önállóan végzi, a kutatási tevékenység részben önállóan, részben közös projektek keretében valósul meg.

 

logo  Balláné Dr. Kovács Andrea
egyetemi docens, intézetvezető

Telefon: 88451
Email: kovacsa{@}agr.unideb.hu

logo 

Balláné Dr. Kovács Andrea
egyetemi docens

Telefon: 88451
Email: kovacsa{@}agr.unideb.hu


katai janos

Prof. Dr. habil. Kátai János
egyetemi tanár

Telefon: 88466
Email: katai{@}agr.unideb.hu

Szakmai életrajz


 logo

Dr. Micskeiné Dr. Csubák Mária
egyetemi docens

Telefon: 88469
Email: csubak{@}agr.unideb.hu


vago imre

Dr. Vágó Imre
egyetemi docens

Telefon: 88410
Email: vago{@}agr.unideb.hu

Szakmai életrajz


beniaron

Dr. Béni Áron
adjunktus

Telefon: 88207
Email: beniaron{@}agr.unideb.hu

Szakmai életrajz


 Kincses Sándorné Dr. pp

Kincses Sándorné dr.
adjunktus

Telefon: 88090
Email: kincsesi{@}agr.unideb.hu

Szakmai életrajz


 logo

Erdeiné Dr. Kremper Rita
adjunktus

Telefon: 88070
Email: kremper{@}agr.unideb.hu


 zsolt 003

Dr. Sándor Zsolt
adjunktus

Telefon: 88458
Email: zsandor{@}agr.unideb.hu


 Tallai

Dr. Tállai Magdolna
tudományos segédmunkatárs

Telefon: 88008
Email: tallaim{@}agr.unideb.hu

Szakmai életrajz


 katonaeva

Katona Éva
szakmai szolgáltató

Telefon: 88513, 88249
Email: katonaeva{@}agr.unideb.hu


 logo

Péter Ágota
szakmai szolgáltató

Telefon: 
Email:


 logo

Péter Erzsébet
szakmai szolgáltató

Telefon: 
Email:


 logo

Varga Piroska
szakmai szolgáltató

Telefon: 
Email:


 logo

Szász Gizella
ügyintéző

Telefon: 88467
Email: gizella.szasz{@}agr.unideb.hu

A Tanszék kutatási tevékenysége

Talajtani tanszéki csoport

Összefüggések vizsgálata a talaj fizikai, kémiai tulajdonságai, valamint a mikrobák mennyisége és aktivitása között. Az agrotechnikai tényezők, így a műtrágyázás, öntözés, talajjavítás, vetésváltás, herbicidek hatásának tanulmányozása a talajban élő mikroorganizmusok mennyiségi előfordulására és aktivitására. Mikroorganizmusok szerepe a herbicidek lebontásában. Új molekuláris genetikai módszerek alkalmazási lehetőségei a talajbiológiai aktivitás mérésében (Dr. Kátai János).

A savanyú talajok és talajoldatok vizsgálata (kémiai jellemzők, sav-bázis pufferképesség, savanyodás kinetika, javítóanyag-szükséglet számítások). A természetes szerves savak és fémkomplexeik tulajdonságainak, stabilitási viszonyainak és talajban betöltött szerepének vizsgálata, ezek környezetvédelmi hatásai. Talajkolloidokon lejátszódó adszorpciós illetve ioncsere folyamatok modellezése (Dr. Csubák Mária).

A különböző talajtípusokon végzett talajjavítás hatása a talajbiológiai aktivitásra. Eltérő művelési módok talajbiológiai hatásainak mérése és értékelése szabadföldi tartamkísérletben (Zsuposné dr. Oláh Ágnes).

Különböző herbicidek hatásainak vizsgálata a talaj biológiai aktivitására kukorica növénykultúrában (Sándor Zsolt).

Különböző perspektivikus talajjavító agyagok alkalmazásának talajbiológia hatásai eltérő talajtípusokon (Tállai Magdolna).

Kémia Tanszéki csoport

A racionális tápanyag-gazdálkodást elősegítő talajvizsgálati módszerek alkalmazása a Nyírség homoktalajain.

A talaj N-háztartásának tanulmányozása trágyázási tartamkísérletben öntözött és nem öntözött feltételek között.

Növekvő N-, P-, K-adagok, változó N-, P-, K-arányok hatása a búza és kukorica makro- és mikroelem-forgalmára öntözött és nem öntözött feltételek között.

A P- és K-adszorpció és -deszorpció tanulmányozása tartamkísérletek talajmintáiban.

Optimális K-, Ca- és Mg-adagok meghatározása, savanyú Mg-szegény homoktalajokon.

A talaj-tápanyagvizsgálati módszerek továbbfejlesztése. A 0,01 M kalcium-klorid oldat multielemes kivonószerként való használhatóságának tesztelése.

Káliumformák és kiegészítő magnéziumtrágyázás hatása az egres termésmennyiségére és minőségi paramétereire. (Loch Jakab)

Toxikus elemek (Cr és Ni) hatásának tanulmányozása különböző növénytáplálási feltételek között.

A téli alma bór-, magnézium- és kalcium-permetező tápanyag-ellátásának hatása a termés mennyiségére és minőségére.

Nitrogén-ellátás, nikkel-terhelés és meszezés hatása az angol perje termésére tenyészedény-kísérletben.

Szennyvíziszap-tartalmú és iszapmentes komposztok tápanyag-szolgáltató képességének vizsgálata tenyészedény-kísérletekben.

Biogáz gyártás fermentációs maradékának hatása a talaj kémiai és mikrobiológiai tulajdonságaira, továbbá a termés mennyiségére és minőségére.

A növények alternatív tápanyag-ellátásának aktuális kérdései.

A talaj-növény rendszer szén- és nitrogénforgalmának vizsgálata, összefüggés a talajok mikrobiológiai paramétereivel. (Vágó Imre)

Az ionkromatográfia alkalmazása talaj- és növénykivonatok anion összetételének vizsgálatára

Tápelemfelvételi és forgalmi vizsgálatok tenyészedény-kísérletekben, különös tekintettel a növények kéntáplálására.

Különböző összetételű baktériumtrágyák növénytáplálást befolyásoló hatásainak vizsgálata talaj-növény rendszerben.

Alternatív tápanyagforrások (komposzt, istállótrágya) hatásainak vizsgálata eltérő növényfajok növekedésére, tápanyagfelvételére, a különböző típusú talajok tápanyagszolgáltató képességének változására. (Balláné Kovács Andrea)

Az NPK trágyázás hatása az őszi búza és kukorica tápelem-felvételének dinamikájára, öntözött és nem öntözött viszonyok között.

Különböző trágyázási módok (mű-, szerves-, baktériumtrágyák) hatása gabonafélék és zöldségek termésmennyiségére és minőségére (makro- és mikroelemek, nitrát-ion és antioxidánsok mennyisége), a különböző típusú talajok tápanyag tartalmára, tápanyag-szolgáltató képességére.

A bio- és integrált termesztésből származó élelmi nyersanyagok beltartalmi értékeinek változása tárolás, feldolgozás során. (Kincses Sándorné)

A különböző talaj kivonószerek összehasonlító vizsgálata mikroelemekre.

Zn trágyaszerek hatásának vizsgálata a termés nagyságára és a növényi elemtartalomra tenyészedényes és szabadföldi körülmények között. (Erdeiné Kremper Rita)

Hazai kapcsolatok

 • Agrokert Kft.
 • AKSD Városgazdálkodási Kft.
 • Hajdú-Bihar megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és
 • Karcagi Kutatóintézet
 • KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi zRt
 • Mátra Cukor ZRt.
 • Nyíregyházi Főiskola
 • Promt-Ex 2008 Kft.
 • Szent István Egyetem
 • Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet
 • Telekoldal Bt.
 • Természettudományi Múzeum
 • Vital-Fruct Bt.

Hazai együttműködő partnerek:

 • Karcagi Kutatóintézet
 • Nyíregyházi Kutató Központ
 • Teichmann Vilmos Kutató Telep, Kisvárda
 • MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest
 • Nyíregyházi Főiskola, MMFK
 • Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő
 • Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Zöldség és Gombatermesztési Tanszék, Budapest.
 • KITE ZRt, Nádudvar
 • Gáma-Geo Kft, Miskolc

Nemzetközi kapcsolatok

 • Ain Sham University, Cairo, University of  El-Mansoura, Mansoura – Egyiptom
 • Ausztria, BOKU University, Bécs
 • Braunschweig Technical University, Institute of Geoecology
 • Chiba University, Faculty of Horticulture, Japán.
 • Dnipropetrovsk National University, Biology-ecological faculty
 • Gembloux University, Belgium
 • Internationales Kali Institut, Bern
 • JKI Braunschweig, Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde
 • Kali und Salz GmbH, Kassel
 • Krivyi Rig Botanical Garden NAS of Ukraine, Plant Physiology & Soil Biology Department
 • Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Románia
 • Netherlands Institute of Ecology, NL.
 • Oradea University, Románia
 • Román Mezőgazdasági Tudományos Akadémia Kutatóintézete, Sárközújlak - Livada,
 • Rothamsted Experimental Station (Anglia)
 • Slovak Agricultural University, Nitra, Szlovákia
 • Sociedad Espanola de Ciencias Forestales (Spanyolország)
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svédország
 • Technical Educational Istitut of Crete, Heraklion, Görögország
 • Univerität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften)
 • Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Kuba
 • Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät Humboldt-Universität Berlin,
 • Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
 • Universitate Rostock, Németország
 • University of Helsinki, Finnország
 • University of Nitra, Slovenska Pre'nohorpodarska.
 • University of Oradea, Nagyvárad.
 • University of Reading, Department of Soil Science (Anglia)
 • University of Zaragosa, Escuela Politechnica Superior de Huesca, Spanyolország
 • Wageningen University, Department of Environmental Sciences, Subdepartment of Soil Quality, and Department of Microbiology,  NL.
 • Zagrab University, Horvátország
 • ZALF, Müncheberg

Nemzetközi együttműködő partnerek:

 • Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät
 • JKI Braunschweig-Völkenrode, Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde
 • Humboldt-Universität Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
 • Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften
 • Universität für Bodenkultur, Wien
 • ZALF, Müncheberg
 • Kali und Salz GmbH, Kassel
 • Internationale Kali Institut, Horgen
 • Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Kuba
 • Research Institute of Romanian Academy of Agricultural Sciences, Sárközújlak-Livada